Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

- Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, completată prin Legea nr. 242/2010;

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Comisii/ Rapoarte anuale/ Aplicare Legi:

- Comisia de disciplina; descarca

- Comisia paritara; descarca

- Comisii de specialitate din cadrul consiliului local; descarca

- Raport de evaluare conform legii nr. 544/ 2001; descarca

- Raport anual conform legii nr. 52/ 2003; descarca

- Lista functionarilor din cadrul primariei conform art .33 din legea nr.153/2018; descarca